Categories
new snss

เทคนิคการซ่อมแซม ซ่อมบำรุง รอยแตกร้าวโครงสร้างคอนกรีต

เทคนิคการซ่อมแซม ซ่อมบำรุง รอยแตกร้าวโครงสร้างคอนกรีต ที่มีน้ำรั่วซึม ลักษณะปัญหานี้หน้างานที่พบโดยส่วนมาก คือ
ถังคอนกรีตเก็บน้ำดื่ม